دبیرستان دوره دوم ايثارگران الزهرا (س)
 
   
کادر آموزشی و علمی
 
خانم سیده منصوره حسنی               دبیر معارف
 خانم خدیجه مغانلو                       دبیر شیمی
خانم فاطمه نگهدار نیکو                  دبیر ادبیات
خانم بدر السادات سجادی                دبیر ادبیات
خانم منصوره سادات خلیلیان            دبیر ادبیات
خانم معصومه صمدی                     دبیر ریاضی
خانم پریوش محمدی                     دبیر ریاضی
خانم مونا تفت                             دبیر ریاضی
خانم طاهره فرزانه                        دبیر عربی
خانم زهرا علی بیگی                      دبیر تاریخ
خانم زهرا رسولی                          دبیر زیست
خانم فاطمه پیر حیاتی                   دبیر جغرافیا
خانم زهرا عباسپور                        دبیر دینی عربی
خانم زهرا تاجی                           دبیر زیست
خانم مریم حسینی                       دبیر فلسفه
خانم پوران کاشانی                      دبیر فیزیک
خانم زهرا سروری                        دبیر زبان
خانم سیده مرضیه میرمولایی          دبیر زبان
خانم معصومه قاری                       دبیر نهضت 
خانم زهرا صحرایی                      دبیر تربیت بدنی